خلاصه پروژه

پروژه طراحی نرم افزار مدیریت ثبت نام گلخانه، ارزیابی و توانمند سازی، وابسته به گروه بین الملل توسعه بازار سفیران صادرات که در سال 1400-1401 و با هدف ترویج روش های بهینه در آبیاری گیاهان گلخانه ای، صادرات و جذب سفیران سایر کشور ها در غرب تهران اجرا شد.

  • مشتریخصوصی
  • موقعیتایران، تهران
  • سال طراحی1400-1401
  • طراحمائده (هیبا) آزاد