خلاصه پروژه

پروژه طراحی بخش ( مدیریت وظایف ) که در سال 1402 و به عنوان ماژولی از یک نرم افزار جامع طراحی گردید. در این ماژول امکان تعریف، ارجاع وظایف و تعریف یادآور برای افراد و گروه های تعریف شده در هر نوع وظیفه وجود دارد.  تقویمی در بخش بالایی این ماژول در نظر گرفته شده که خطوط رنگی در پایین هر روز، اطلاعات مختصری از حجم کاری در آن روز را به کاربر منتقل می کند.

  • مشتریخصوصی
  • موقعیتایران، تهران
  • سال طراحی1402
  • طراحمائده (هیبا) آزاد